Welkom bij DBC Karro-Deux

Privacy Policy DBC Karro-Deux

 

De Deventer Boules Club Karro-Deux (hierna genoemd DBC Karro-Deux) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DBC Karro-Deux houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet of reglement;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als DBC Karro-Deux zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN VAN DBC KARRO-DEUX

 

Persoonsgegevens van leden worden door DBC Karro-Deux verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie

 • Contributieheffing

 • Informatieverstrekking

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DBC Karro-Deux de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht

 • Voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam

 • Adres, woonplaats

 • Telefoonnummer, E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

Uw persoonsgegevens worden door DBC Karro-Deux opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS VAN DBC KARRO-DEUX

Persoonsgegevens van donateurs worden door DBC Karro-Deux verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Donateur administratie

 • Inning van donateurs bijdrage

 • Informatieverstrekking

 • Uitnodigingen voor bijeenkomstenGrondslag voor deze persoonsgegevens is de donateursovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DBC Karro-Deux de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht

 • Voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam

 • Adres, woonplaats

 • Telefoonnummer, E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door DBC Karro-Deux opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het donateurschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SPONSOREN VAN DBC KARRO-DEUX

Persoonsgegevens van sponsoren worden door DBC Karro-Deux verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Sponsoradministratie

 • Inning van de sponsorbijdrage

 • Informatieverstrekking

 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de sponsorovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DBC Karro-Deux de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam

 • Adres, woonplaats

 • Telefoonnummer, E-mailadres

 • Voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam contactpersoon

Uw persoonsgegevens worden door DBC Karro-Deux opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

DBC Karro-Deux maakt geen gebruik van medewerkers

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die aan ons zijn verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet of reglement. Overigens verstrekt DBC Karro-Deux nu geen gegevens aan derde partijen.

 

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

DBC Karro-Deux bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DBC Karro-Deux van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, zoals de database t.b.v. wedstrijden en toernooien, ledenpagina van de website, financiële administratie

 • Informatiedragers met privacygevoelige gegevens worden in een afgesloten kast bewaard

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze procedures

 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 •  

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

CONTACTGEGEVENS

Secretaris van DBC Karro-Deux

Postadres: Duimpoort 11, 7411 KB Deventer, Email: secretaris@karrodeux.nl

DBC Karro-Deux ledenadministratie